Topografie și Cadastru Iași

Definiții

Aspecte Legislative

1

Cadastrul

Cadastrul este sistemul unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitățile de bază ale acestui sistem sunt parcela, construcția și proprietarul. Sistemul de evidență al cadastrului are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobiliară.
1.Funcția tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea, pe bază de măsurători, a poziției configurației și mărimii suprafețelor parcelelor și construcțiilor pe destinații, categorii de folosință și pe proprietari
2. Funcția economică evidențiază elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor și calculării impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzacții imobiliare
3. Funcția juridică se realizează prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate și prin înscrierea în cartea funciară

Publicitatea imobiliară

2

Publicitatea imobiliară are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor și faptelor juridice referitoare la imobilele din același teritoriu administrativ și se realizează de către oficiile teritoriale (O.C.P.I.) pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora.

3

Imobilul

Imobilul este format din una sau mai multe parcele alăturate de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosință, aparținând aceluiași proprietar, și se identifică printr-un număr cadastral unic și se înscrie într-o carte funciară. Cărțile funciare întocmite și numerotate pe teritoriul administrativ al fiecărei localități alcătuiesc, împreună, registrul cadastral de publicitate imobiliară al acestui teritoriu, ce se ține de către biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial în a cărui rază teritorială de activitate este situat imobilul respectiv. Acest registru se întregește cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicând numărul cadastral al imobilelor și numărul de ordine al cărților funciare în care sunt înscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor și cu o mapă în care se păstrează cererile de înscriere, împreună cu un exemplar.

Cartea funciară

4

Cartea funciară este un registru public din România, care cuprinde evidența juridică integrală și exactă a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice și juridice din aceeași localitate. Cartea funciară dovedește existența dreptului real înscris, în folosul persoanei care a dobândit sau constituit cu bună-credință un drept real imobiliar, cât timp nu se dovedește contrariul. Publicitatea imobiliară se îndeplinește pe tot teritoriul țării prin carte funciară și are ca obiect înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale care se transmit, se constituie, se modifică sau care, după caz, se sting și se radiază, ca urmare a actelor și faptelor juridice referitoare la un bun imobil. În cartea funciară se mai înscriu, sau, după caz, se radiază și alte raporturi juridice, drepturi personale, interdicții, incapacități și litigii judiciare în legatură cu bunul imobil.
Orice întăbulare a unui contract de vânzare-cumparare (echivalentul transcrierii în Registrul de inscripțiuni și transcripțiuni imobiliare) trebuie precedată de deschiderea Cărții funciare. Deschiderea cărții funciare nu este condiționată de o vânzare, dar se realizează cel mai adesea în această situație a înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii.

5

Studiul geotehnic

Studiul geotehnic reprezintă cea mai des intâlnită formă de documentație geotehnică și este folosit la proiectarea oricărei construcții, prin numeroasele valori referitoare la terenul de fundare pe care le oferă. Scopul efectiv este de a furniza informații cu privire la natura terenului de fundare pentru a ști cum se va dimensiona structura de rezistență. Documentațiile geotehnice pot fi de mai multe feluri.

Certificatul de urbanism

6

Certificatul de urbanism este actul prin care autoritatea responsabilă cu construirea din zona dumneavoastră (primăria sau Consiliul Județean) vă înștiințează ce și în ce condiții puteți construi.
În certificatul de urbanism se precizează toate informațiile cunoscute privind condițiile juridice, economice, urbanistice și tehnico-edilitare impuse prin legislația și reglementările urbanistice în vigoare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții pe un anumit teren, inclusiv documentele, avizele și acordurile, studiile și proiectele necesare autorizării.
Puteți considera certificatul de urbanism un cuprins al tuturor actelor, avizelor și acordurilor pe care trebuie să le întocmiți și să le obțineți de la autoritățile statului și care sunt cerute de primăria locală sau de Consiliul Județean pentru a se putea emite autorizația de construcție.
Certificatul de urbanism se poate elibera oricărei persoane fizice sau juridice de către primăria sau consiliul județean în a cărei rază de competență se află imobilul sau terenul în cauză, chiar dacă solicitantul nu are titlu de proprietate asupra acestuia. Pentru eliberarea certificatului de urbanism este nevoie ca dumneavoastră sau oricine altcineva interesat, să depuneți o cerere alaturi de: act de proprietate, intabulare, cadastru și un memoriu de prezentare. În general, nu sunt necesare piese desenate sau scrise întocmite de arhitect (cerințele variază de la o primărie la alta). Durata legală de emitere a certificatului de urbanism, măsurată de la depunerea actelor, este de maxim 30 de zile. De obicei nu se aplică Legea Acordului Tacit cu privire la considerarea răspunsului pozitiv în situația în care nu există răspuns deloc în termenul legal de 30 de zile.
Certificatul de urbanism nu permite construirea, ci enumeră doar actele necesare pentru a obține autorizația de construire, dintre care cele mai importante, pe lângă proiect, sunt avizele și acordurile.

7

AVIZE SI ACORDURI

Exista doua categorii de avize si acorduri: unele se obtin de la furnizorii de utilitati (apa, canal, energie electrica, gaze, telefonie, salubritate), iar altele de la diverse autoritati, privitor la probleme de: mediu, aparare civila, sanatate publica, aparare contra incendiilor, monumente istorice si zone protejate, regimul apelor de suprafata si din subsol, interventiile pe cladiri existente, circulatie (comisii la primarie si politie) si altele. Nu se cer toate aceste avize pentru fiecare cladire, ci doar cele relevante in fiecare caz, desi lucratorii de la primarie care fac aceste cereri tind sa se acopere si sa ceara cat mai multe acte, cu toate ca exista legi care definesc clar situatiile in care un anume aviz este necesar. Sunt cazuri in care unele avize sunt necesare pentru obtinerea altora. Unii avizatori cer efectuarea unei vizite la amplasament (sanatatea populatiei, inspectia de stat in constructii, apele romane).
In general, durata medie de obtinere a tuturor avizelor este de 45 de zile.
Pe langa proiect, avize si acorduri, se mai pot cere de catre primarii: declaratie pe proprie raspundere ca imobilul nu face obiectul vreunui litigiu aflat pe rol intr-o instanta judecatoreasca, studiu geotehnic, ridicare topometrica, acordul vecinilor, expertize tehnice, diverse studii si altele. Din nou, aceste acte sunt cerute seclectiv, in functie de caz.
Costul avizelor variaza de la zero, in cazul Inspectoratului de Stat in Constructii, pana la 200-300 lei in cazul Apelor Romane. Studiul geotehnic si ridicarea topografica pot varia intre 300 si 1500 lei fiecare, in functie de natura si dimensiunile terenului, dar un pret mediu ar fi de 800 lei. Pretul expertizei tehnice se calculeaza la metru patrat de constructie expertizata si poate fi in jur de 1 Eur/mp.
In cazul cladirilor situate in zone istorice sau pentru a realiza modificari exterioare la cladirile existente, este cerut de obicei prin certificatul de urbanism si avizul Ministerului Culturii si Cultelor. Obtinerea acestui aviz dureaza aproximativ 1 luna si taxa perceputa este de 1 leu/mp in cazul persoanelor fizice si 5 lei /mp in cazul persoanelor juridice.

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE

8

Autorizatia de construire se elibereaza de catre aceleasi autoritati ca si in cazul certificatului de urbanism, in general primariile, in baza legii 50/1991 – Autorizarea lucrarilor de constructii cu completarile si adaugirile ulterioare si a legii 453/2001 care completeaza si aduce modificari legii 50/1991. Actele necesare emiterii autorizatiei de construire sunt: certificat de urbanism, avizele si acordurile cuprinse in acesta, documentatia de autorizare a lucrarilor de constructie (D.T.A.C.), plan de amplasarea al terenului in zona, act de proprietate, cererea de emitere a autorizatiei de construire, chitanta de achitare a taxei de autorizare. Taxa de autorizare se calculeaza ca un procent (0,5%) din valoarea investitiei, valoare detaliata in Dezivul generalintocmit de proiectantul de specialitate si care face parte din D.T.A.C. Atat autorizatia de construire cat si certificatul de urbanism trebuie semnate de primar, arhitectul sef si secretarul primariei. Durata de eliberare a autorizatiei de construire este similara cu cea pentru certificatul de urbanism, aproximativ 1 luna.
Durata totala a autorizarii, de la depunerea actelor pentru certificatul de urbanismrezulta din insumarea timpilor enumerati mai sus. Din acest motiv, este de preferat sa se inceapa pasii necesari autorizarii cu 4-5 luni inainte de data preconizata pentru inceperea lucrarilor.

9

PLANUL URBANISTIC GENERAL – PUG

Planul Urbanistic General (PUG-ul) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza. Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism pt. intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din extravilan). In acelasi timp, PUG-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai apoi in detaliu, la scara mai mica, PUZ-urile si apoi PUD-urile.
Planul Urbanistic General – PUG are caracter director si de reglementare pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala de baza – municipiu, oras, comuna -, constituind cadru legal pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare (conform Legea 350/2001, modificata si completata prin Legea 289/2006); astfel, pentru ansamblul localitatii Planul Urbanistic General – 

PLANUL URBANISTIC GENERAL – PUG​

10

PUG cuprinde:
a) reglementari pe termen scurt cu privire la:
– stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al localitatii;
– stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
– zonificarea functionala, corelata cu organizarea retelei de circulatie;
– delimitarea zonelor afectate de servituti publice;
– modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
– stabilirea zonelor istorice protejate si de protectie a monumentelor istorice;
– formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor;
– precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate;
b) prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:
– evolutia in perspectiva a localitatii;
– directiile de dezvoltare functionala in teritoriu;
– traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean;

11

PLANUL URBANISTIC ZONAL – PUZ

Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localitatii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata (PUZ-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizandu-se etapizat in timp, functie de fondurile disponibile).
Planul Urbanistic Zonal – PUZ are caracter de reglementare specifica detaliata si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile Planului Urbanistic General – PUG a unei zone strict delimitate din teritoriul localitatii (conform Legea 350/2001, modificata si completata prin Legea 289/2006).
Elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal – PUZ poate fi facuta numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform conditionarilor impuse prin PUG sau care s-a emis ca urmare a solicitarii unor derogari de la RLU (regulamentul local de urbanism) aprobat; stabilirea zonelor pentru care trebuie sa se intocmesca Planuri Urbanistice Zonale – PUZ se face de regula prin Planul Urbanistic General – PUG.

PLANUL URBANISTIC ZONAL – PUZ​

12

Elaborarea si aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal – PUZ este obligatorie in cazul:
– zonelor centrale ale localitatilor;
– zonelor protejate si de protectie a monumentelor, a complexelor de odihna si agrement, a parcurilor industriale, a parcelarilor
– altor zone stabilite de autoritatile publice locale, potrivit legii.
– modificarea functiunilor zonei;
– modificarea regimului de construire;
– modificarea regimului de inaltime, a inaltimii maxime admise si a CUT (coeficientul de ocupare al terenului);
– stabilirea sau modificarea perimetrelor edificabile fata de aliniament (limita de proprietate dinspre domeniul public) si celelalte limite ale parcelelor; – extinderea perimetrului intravilan;
– organizarea retelei stradale;
– organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane;
– modul de utilizare a terenurilor;
– dezvoltarea infrastructurii edilitare;
– statutul juridic si circulatia terenurilor;
– protejarea monumentelor istorice si servituti in zonele de protectie ale acestora;
– tipul de parcele sau/si de situatii pentru care in vederea emiterii autorizatiei de construire reglementarile urbanistice trebuiesc amanuntite printr-un Plan Urbanistic de Detaliu – PUD;

13

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU – PUD

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD-ul) reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic General (PUG-ul) si Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicand si detailand continutul acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor. PUD-ul reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatiile imediate (se studiaza mai multe amplasamente, optiunea pentru realizarea unei constructii compatibila cu functiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire; daca nu exista PUD pentru terenul respectiv, primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza PUG-ului si PUZ-ului.
Planul Urbanistic de Detaliu – PUD are exclusiv caracter de reglementare specifica, prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si echipare edilitara a unuia sau mai multor obiective pe una sau mai multe parcele adiacente, in corelare cu functiunea predominanta si cu vecinatatile immediate (conform Legea 350/2001, modificata si completata prin Legea 289/2006).

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU – PUD

14

Elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – PUD poate fi facuta numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform conditionarilor din PUG/PUZsau care s-a emis ca urmare a solicitarii unor derogari de la RLU aprobat; astfel, Planul Urbanistic de Detaliu – PUD poate reglementa:
– modificarea POT (procentul de ocupare al terenului); 
– modificarea distantelor dintre perimetrul edificabil si limitele laterale si posterioara ale parcelei;
– asigurarea accesibilitatii pe parcela si racordarea la retelele edilitare;
– permisivitatile si constrangerile urbanistice privind volumele construite si amenajarile aferente;
– relatiile functionale si estetice cu vecinatatea;
– compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor;
– regimul juridic si circulatia terenurilor si constructiilor (inclusiv propunerea de concesionare a terenurilor);
Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu – PUD si a documentatiilor pentru avizele/ acordurile aferente sunt misiuni suplimentare ale arhitectului cu drept de semnatura, neincluse in onorariul /tariful de proiectare de baza si fac obiectul unor tarifari separate.